Bläddra

SO-Serien Historieboxen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

SO-Serien Historieboxen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Historia presenterar historien kronologiskt och tar avstamp i forntiden och slutar med de stora omvälvningarna i vår tid. I varje del finns olika typer av historiska källor med tillhörande övningar.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken?
Låt dina elever ta sig an historien med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt.
Det finns ett SO-S för varje behov – heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Historia Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål i historia. För elever med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi som har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.
Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr 11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr 11.
Komponenter
- Ämnesbok åk 7-9 SO-S Historia Ämnesboken presenterar historien från forntid till vår tid. I årskursböckerna har innehållet fördelats så att årskurs 7 tar upp tiden fram till 1700-talet, årskurs 8 behandlar perioden från den franska revolutionen fram till första världskriget och den ryska revolutionen. Och årskurs 9 tar upp mellankrigstiden fram till våra dagars stora omvälvningar.
Det historiska källmaterialet, med tillhörande arbetsuppgifter, utgörs av lagar, dikter, fotografier, konstverk, statistik, intervjuer och tidningsannonser.
För att eleverna ska ges möjlighet att förstå sin egen tid har bokens skildring av 1900-talet i Sverige, Europa och världen fått stort utrymme. Viktigt för båda författarna har varit genusperspektivet: Både kvinnor och män måste synas i historien.
Innehåll
SO-S Historia 7 Lgr 11
Kap 1 Hur vet historieforskarna egentligen vad som hänt?
Kap 2 Forntiden – från samlare till stadsbo
Kap 3 Antiken – det gamla Grekland
Kap 4 Antiken – det romerska riket
Kap 5 Medeltiden
Kap 6 Nya tiden
SO-S Historia 8 Lgr 11
Kap 1 Kina
Kap 2 Upplysningen
Kap 3 Franska revolutionen
Kap 4 Fabriker byggs
Kap 5 Nya åsikter om hur samhället borde se ut
Kap 6 I industrisamhällets värld
Kap 7 Industri och demokrati i Sverige
Kap 8 USA – det nya landet
Kap 9 Första världskriget och ryska revolutionen
SO-S Historia 9 Lgr 11
Kap 1 Mellankrigstiden
Kap 2 Andra världskriget
Kap 3 Sverige under andra världskriget
Kap 4 USA och Västeuropa under efterkrigstiden
Kap 5 Sverige under efterkrigstiden
Kap 6 Det kalla krigets tid
Kap 7 Afrika, Asien och Sydamerika under andra hälften av 1900-talet
Kap 8 Kommunismens fall och kalla krigets slut
- SO-S Historia Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.
- Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarna till SO-Serien. Övningarna i lärarhandledningarna utgår tydligt från både ”The Big 5”, kursplanerna i SO samt från aktuell forskning kring språk och tänkande. Varje lärarhandledning innehåller även ”nationella-prov-liknande” prov. Det är bara att kopiera, dela ut och se klassen komma igång!
- MAXI-boken För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-S Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.
I SO-S Historia Maxi har tiden fram till den industriella revolutionen fått mer utrymme jämfört med Ämnesboken. Det handlar bland annat om utökade avsnitt om antiken och medeltiden.
- Övrigt SO-Serien Historia för årskurs 6 håller på att anpassas till Lgr 11.
Kostnadsfri webbapp
Med SO-Serien Historia webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i SO-Serien Historia. Enkel och gratis begreppsträning, inte bara på svenska, utan också på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.
Onlinebok och digitalbok
SO-serien finns digitalt. Ämnesboken finns som digitalbok och Maxiboken och årskursböckerna som onlineböcker.
Digitalt paket för alla fyra SO-ämnena Många ämnen i SO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa SO-S Samhälle Maxi onlinebok, SO-S Geografi Maxi onlinebok, SO-S Historia Maxi onlinebok och SO-S Religion Maxi onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje Maxi onlinebok separat.

Om författarna
Författaren Mattias Tordai säger "Det var spännande att få vara med om att skriva en historiebok, men väldigt mycket svårare och mer tidskrävande än jag trodde från början. Den största svårigheten är att begränsa sig, det finns ju så oerhört mycket intressant att berätta. Därför har det varit en fördel att skriva tillsammans med Elisabeth Ivansson - då har vi kunnat utgå från både manligt och kvinnligt perspektiv i "sållningen". Just stoffurvalet och prioriteringen är central: väljer vi att behandla en företeelse måste den också få ett rimligt utrymme för att texten ska ha flyt och bli läsvärd. Kul och lärorikt, men svårt!"
Författaren till lärarmaterialet Göran Svanelid är universitetslektor, har utbildat många SO-lärare genom åren och var delaktig i den grupp som tog fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr11.
"The Big 5"
Göran Svanelid råder lärare i alla ämnen att fokusera på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans styrdokument, "The Big 5", för att hjälpa eleverna att nå målen.