Bläddra

Etikhandboken för socialt arbete – Reflektion, organisation, ledning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Etikhandboken för socialt arbete – Reflektion, organisation, ledning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Det är av vikt att socialt arbete som profession präglas av ett etiskt förhållningssätt. Etisk reflektion handlar om att ta sig tid att tänka igenom svåra valsituationer för att komma fram till ett medvetet och väl genomtänkt val. Boken ger rikligt med modeller, praktiska exempel och konkreta tips på hur enskilda medarbetare, ledare och organisationer kan utveckla etiska förhållningssätt och etisk reflektionsförmåga.

Läs mer
Denna bok handlar om etisk reflektion i socialt arbete. Författarna visar vikten av att det finns möjligheter till etisk reflektion och att medarbetarna är medvetna om det etiska ramverket. Boken består av tre delar:
Del 1 tar upp hur metoder och modeller i etisk reflektion kan se ut i praktiken.
Del 2 fokuserar på verksamheter som helhet och ger en inblick i hur man kan bli en etiskt reflekterande organisation.
Del 3 tar upp ledning och etik. Där diskuteras bland annat socialtjänstens etiska intention och systematiskt kvalitetsarbete, liksom vad ett etiskt medvetet ledarskap innebär.

Boken passar på kurser om socialt arbete som profession, myndighetsutövning, handledningsstrategier och etik. Den är också given läsning för yrkesverksamma inom socialt arbete, antingen för personlig fortbildning eller kollegiala diskussioner.

Om författarna
Tom Eide är professor emeritus vid Senter for helse og teknologi på Universitetet i Sørøst-Norge i Norge. Han undervisar och skriver om etik, kommunikation, tillitsbaserad ledning samt innovations- och förändringsprocesser inom hälso- och omsorgstjänster.

Einar Aadland är docent emeritus vid VID vetenskapliga högskola i Norge. Han är knuten till masterutbildningen i värdebaserad ledning och har skrivit en rad böcker och artiklar om etik, ledning, organisationskultur och vetenskapsteori.

Översättare: Solveig Halvorsen Kåven och Gustaf Berglund.