Bläddra

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Köp här

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Köp här
Hösten 2018 tog Barnombudsmannen fram en skrift som innehåller den nya översättningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­kon ven tionen), de två tilläggsprotokoll till konventionen som Sverige har ratificerat samt Sveriges strategi för att stärka barnets rättigheter. Den här skriften är ett komplement som innehåller två av de allmänna kommen terar som har tagits fram xav FN:s kommitté för barnets rättig­heter (FN:s barnrättskommitté).

Det här är en allmän kommentar som tar upp de specifika artiklarna om vå rättigheter i konventionen, som också är två av konventionens fyra grundprinciper. Det handlar om att vid alla åtgärder som rör barn dels i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa, artikel 3, dels säkerställa att barnet får komma till tals och får sin åsikt beaktad utifrån ålder och mognad, artikel 12. Dessa artiklar är grundläggande för att barn­konventionen som helhet ska kunna säkerställas och för att barnet ska ses som rättighetsbärare. I Barnrättig hetsutredningen (SOU 2016:19) som lämnade förslag på hur en inkorporering av barnkonventionen som svensk lag kunde gå till, konstaterades också stora brister i tillämpning­en av just dessa två rättigheter.
Mot bakgrund av detta har Barnombudsmannen valt att särskilt trycka upp dessa allmänna kommentarer från FN:s barnrättskommitté som belyser hur de rättigheterna kan tillämpas i praktiken.