Bläddra

Hur gör vi med pojkarna? – Om didaktikens betydelse för en likvärdig skola

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

Hur gör vi med pojkarna? – Om didaktikens betydelse för en likvärdig skola

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Ger skolan pojkar och flickor samma möjligheter att lyckas? Under lång tid har pojkars och flickors meritvärden skilt sig åt, till flickornas fördel. Tidigare forskning pekar ut en rad olika förklaringar till varför dessa skillnader uppstår, och där de flesta orsaker kopplas till egenskaper och företeelser inom pojkgruppen. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där vi ska sträva efter att uppväga olikheter i elevers bakgrund och förutsättningar. Pojkars sämre skolprestationer bör därför ses som en utmaning för skolan i stort men också för rektorer, arbetslag och enskilda lärare. Ingela Åhslund och Lena Boström beskriver olika sätt att förstå pojkars skolsituation samt diskuterar med stöd av didaktisk teori olika sätt att i undervisningen hantera pojkars och flickors olika behov och förutsättningar. Boken Hur gör vi med pojkarna? ger lärare, lärarstudenter och rektorer en ökad förståelse för pojkars skolsituation samt verktyg att arbeta för en mer likvärdig skola. Även om boken främst riktar sig till personer verksamma i skolan kan boken med fördel läsas av alla som är intresserade av lärande och genusfrågor och att skolan ska arbeta för att ge alla barn och ungdomar lika möjligheter att lyckas i sitt skolarbete.