Bläddra

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. SOU 2020:9. Steg för steg, var står vi? Vart går vi? : Betänkande från Kärnavfallsrådet M 1992:A

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Kärnkraftsfrågor Miljön
Köp här

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. SOU 2020:9. Steg för steg, var står vi? Vart går vi? : Betänkande från Kärnavfallsrådet M 1992:A

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Kärnkraftsfrågor Miljön
Köp här
Den här rapporten publiceras i februari 2020. Då ligger frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle på regeringens bord. Fokus i denna rapport är på den process som kommer att följa om regeringen ger tillstånd/tillåtlighet för ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Slutförvarsprojektets huvudsyfte är att det radioaktiva använda kärnbränslet ska hållas åtskilt från kommande generationer i minst 100 000 år. Frågan är hur det går att hantera och förhålla sig till ett komplext projekt under en projekttid över flera generationer? Hur ser vi till att göra så bra förutsättningar som möjligt för att ett projekt ska lyckas? Utifrån sin tvärvetenskapliga sammansättning tar rådet i föreliggande kunskapslägesrapport upp en rad olika frågor, som inte nödvändigtvis enbart gäller KBS-3-konceptet utan även andra tänkbara koncept för slutförvaring för använt kärnbränsle. De sammanhänger alla på olika sätt med frågan om vad som utmärker en god teknik.

Rapportens andra del innehåller dels en rapportering om Kärnavfallsrådets arbete utifrån direktivet, dels en kort beskrivning om vad som hänt på kärnavfallsområdet i Sverige under 2018–2019.

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. I februari varje år ger Kärnavfallsrådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport. Syftet med rapporten är att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallsrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.