Bläddra

Ledarskap, sociala relationer och konflikter för l

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ledarskap, sociala relationer och konflikter för l

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Boken täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Hur kan lärare skapa nödvändiga förtroendefulla relationer med sina elever?
Hur han lärare axla rollen som pedagogisk ledare i olika situationer?
Hur kan lärare identifiera, hantera och förebygga mobbning?
Hur kan lärare på lämpligaste sätt behandla känsliga frågor rörande etik, moral och samlevnad?
Hur kan lärare bygga upp en fungerande föräldrasamverkan?
Hur och i vilka sammanhang kan demokratiska beslutsmetoder användas i undervisningen och i förändringsarbete i den enskilda skolan?

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik.

Marcus Samuelsson är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad på ledarskap i klassrummet, didaktiskt ledarskap, slöjd och simuleringar.