Bläddra

Lokala ordningsföreskrifter : en handbok

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Lokala ordningsföreskrifter : en handbok

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Handboken ger en komplett vägledning för de som arbetar med lokala ordningsföreskrifter. Den utgör ett komplement till lagkommentaren Ordningslagen – Kommentarer och rättspraxis. I handboken redogörs för hur de lokala ordningsföreskrifterna förhåller sig till ordningslagen och andra föreskrifter. Likaså behandlas vilka förhållanden som får, respektive inte får, regleras i lokala ordningsföreskrifter. Vidare redogörs för hur kommunerna bereder och beslutar lokala ordningsföreskrifter. Ordningen för överklagande av kommunens beslut om lokala ordningsföreskrifter redogörs för liksom länsstyrelsens roll i beslutsprocessen och hur lokala ordningsföreskrifter offentliggörs. Frågor kring kommunernas rätt att ta ut avgift för ianspråktagande av offentlig plats gås igenom. Bemyndiganden att fastställa avgifter och principer för avgiftssättningen behandlas. Handboken avslutas med en omfattande exemplifiering av lokala ordningsföreskrifter med tillhörande kommentarer.