Bläddra

Mönster och geometri

Mönster och geometri

Köp här
Framsteg i matematiken i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Nivån i de sju häftena sträcker sig till talområdet 120. Målgruppen är elever i skolår 15 med långsam inlär-ningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov. Till materialet finns också två tallinjer, en som eleverna kan ha framför sig på bordet och en som du kan ha på väggen i klassrummet.