Bläddra

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet. SOU 2015:73 : Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Föreslår en helt ny lagreglering när det gäller behandlingen av per­sonuppgifter på utlännings- och medborgarskapsområdet. Den nya regleringen är föranledd av regeringsformens krav på att åtgärder som utgör betydande intrång i den personliga integriteten i princip bara får vidtas om de har lagstöd. Den nya teknikneutrala regleringen ska tillämpas av Migrationsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheterna.Det finns ett behov av ett effektivare informationsutbyte mellan myndigheter för att förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Utredningen föreslår därför att Migrationsverket ska kunna medges direktåtkomst till vissa relevanta uppgifter i följande databaser:
  • Skatteverkets beskattningsdatabas,
  • Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas samt
  • Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens socialförsäkringsdatabas.

I dag är tillgången till dessa uppgifter delvis begränsad av sekretess och överförandet mellan myndigheterna är omständligt. De uppgifter Migrationsverket får medges direktåtkomst till ska användas vid handläggning av ärenden rörande uppehållstillstånd för arbete och för arbetstillstånd. En sådan direktåtkomst kommer enligt utredningens bedömning att innebära en effektivare handläggning av ärendena och motverka missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

De samhällsintressen som gynnas av en sådan direktåtkomst väger enligt utred­ningen tyngre än de integritetsrisker som talar emot.