Bläddra

Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. SOU 2018:91 : Betänkande från Utredningen om informationsskydlighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)

Kategorier: Juridik
Köp här

Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. SOU 2018:91 : Betänkande från Utredningen om informationsskydlighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)

Kategorier: Juridik
Köp här

Utredningens uppdrag har varit att se över möjligheterna att införa en informationsskyldighet avseende skatteupplägg i Sverige.

Direktivet (förkortat DAC 6), som trädde i kraft den 25 juni 2018, innebär en skyldighet för medlemsstaterna att införa regler om informationsskyldighet avseende vissa gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet, s.k. rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Det innebär även en skyldighet för medlemsstaterna att utbyta information om sådana arrangemang med varandra genom automatiskt utbyte av upplysningar. De föreslagna reglerna innebär att en informationsskyldighet avseende skatteupplägg införs. Genom förslagen genomförs DAC 6 i svensk rätt. Regelverket går dock utöver vad som följer av DAC 6 genom att det även omfattar rent inhemska arrangemang. Det huvudsakliga syftet med de föreslagna reglerna är att motverka aggressiv skatteplanering. Även förfaranden som underlättar vissa former av skattefusk kan dock motverkas.

Se länk längre ned till propositionen som publicerats efter SOU:n.