Bläddra

Sociala relationer i fritidshem

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Sociala relationer i fritidshem

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sociala relationer a¨r ett kunskapsomra°de som alla la¨rare beho¨ver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet da¨r en betydande del av uppdraget besta°r av att skapa fo¨rutsa¨ttningar fo¨r och arbeta med elevers relationer.

Sociala relationer i fritidshemmet utga°r ifra°n elevers egna relationer till varandra, samt den betydelsefulla relationen mellan la¨rare och elever, och introducerar flera centrala aspekter av relationsskapande. Det ha¨r a¨r viktiga kunskaper da° man ska arbeta med elevers la¨rande, fo¨rebygga mobbning och skapa ett gynnsamt skolklimat.

Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv pa° sociala relationer. Exemplen a¨r ha¨mtade fra°n fo¨rfattarnas egen forskning om fritidshem och bero¨r omra°den som digitala verktyg, delaktighetsfra°gor, o¨verga°ngar och elevers perspektiv.

Boken riktar sig fra¨mst till la¨rare i fritidshem, samt studenter pa° grundla¨rarprogrammet med inriktning fritidshem. Den a¨r även relevant fo¨r andra grupper inom skolverksamheten, sa°som personal inom elevha¨lsa och skolledare.