Bläddra

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet: ingen övergödning. SOU 2020:10 : Betänkande från Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)

Kategorier: Juridik
Köp här

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet: ingen övergödning. SOU 2020:10 : Betänkande från Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)

Kategorier: Juridik
Köp här
Förslagen rör i huvudsak:

 • nya etappmål i miljömålssystemet,
 • samordning av lokalt åtgärdsarbete,
 • åtgärder för att stärka lokalt åtgärdsarbete,
 • en stärkt finansiering och uppföljning samt
 • vidare utredningsbehov.

Mer i detalj föreslås t.ex:

 • ett etappmål som innebär att alla enskilda avlopp i kust- och sjönära områden senast 2030 ska vara utrustade med godkänd reningsteknik
 • att andelen mineralgödsel, av den totala gödselanvändningen, ska minska till 2030
 • att arealen våtmarker ska öka till 2030 så att det motsvarar behovet som pekas ut inom vattenförvaltningen
 • att kommunerna tar fram lokala åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser inom sina avrinningsområden
 • ett generellt undantag från strandskyddet för våtmarker och dammar som har anlagts eller restaurerats med huvudsakligt syfte att minska näringsbelastningen på den lokala vattenmiljön
 • att uppföljningen av de stöd som betalas ut enligt förordningen om statligt stöd till vattenvårdsprojekt, det s.k. LOVA-stödet, förstärks samt att LOVA-anslaget utökas när en bättre uppföljning är på plats

Särskild utredare: Håkan Wåhlstedt

Se längre ned för länk till relaterad utredning.