Bläddra
Sökresultat för Stefan Lindskog... Rensa filter?

av: Stefan Lindskog

Kommentar till 12:e och 13:e kapitlet aktiebolagslagen angående kapitalskydd och likvidation.
Köp här

Isbn: 9789175987132

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Boken är upplagd som en kommentar till lagen om skiljeförfarande. Framställningen är problemorienterad. Analysen är djup och bred. Såväl s k ad hoc-förfaranden som institutionella skiljeförfaranden beaktas. Boken är ett nödvändigt referensverk för var och en som sysslar med svenska skiljeförfaranden.
Köp här

Isbn: 9789139010609

Utgivningsår: 20050224

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Boken utgör en mycket djup kommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag, som skall fungera som en probleminriktad handbok i det praktiska rättslivet.
Köp här

Isbn: 9789139008026

Utgivningsår: 20011025

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

En praktiskt inriktad kommentar som kritsikt granskar reglerna i ABL 25:13-20. Lagen ålägger bolagets företrädare en handlingsplikt vid kritisk kapitalbrist. Styrelseledamöterna blir medansvariga för bolagets förpliktelser om de inte agerar efter det påbjudna mönstret. Så även aktieägare som trots vetskap om…
Köp här

Isbn: 9789139014164

Utgivningsår: 20081116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Nord, Per Thorell, Hans-Gunnar Axberger, Lars Afrell, Clas Bergström, Per Samuelsson, Claes Beyer, Clas Blix, Martin Blåvarg, Gent Jansson, Adam Diamant, Claes Norberg, Rolf Dotevall, Henric Falkman, Christina Strandman Ullrich, Ulf Gometz, Lars Gorton, Sigvard Heurlin, Kaj Hobér, Per-Ola Jansson, Lars Nyberg, Björn Kristiansson, Stefan Lindskog, Claes Lundblad, Harry Schüssler

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Centret anordnade under år 2004 och år 2005 en serie seminarier om den finansiella sektorns intressekonflikter. Både forskare och praktiker deltog. Serien rönte stort intresse och frågorna har betydande aktualitet inom ett antal discipliner. Resultatet av seminarieserien har sammanställts i denna antologi med bidrag…
Köp här

Isbn: 9789176786161

Utgivningsår: 20060116

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Edita / Iustus Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om detta regleras i aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet har under åren…
Köp här

Isbn: 9789139015758

Utgivningsår: 20130218

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verket är en djupkommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag och ska fungera som en probleminriktad handbok i det praktiska rättslivet. Det ska utgöra ett arbetsverktyg när t.ex. en domare eller en advokat söker en lösning eller ett argument för en lösning på en viss bolagsrättslig fråga. Den naturliga…
Köp här

Isbn: 9789139021834

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Första upplagan av detta arbete tillkom som en doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan kom ut år 1993. Mycket har hänt under de 20 år som gått sedan dess, men kvittningsläran har dock i allt väsentligt bestått. Behovet att förnya boken har därför stannat vid en allmän uppdatering. Nya rättsfall och ny litteratur har…
Köp här

Isbn: 9789139015772

Utgivningsår: 20140806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Juridik
Probleminriktad framställning vars avsikt är att fungera som en handbok i det praktiska rättslivet. Denna andra upplaga ersätter den första upplagan från 2005 som delvis är föråldrad p g a att såväl SCC som ICC antagit nya regler. Vidare har många nya rättsfall och en hel del ny litteratur tillkommit.
Köp här

Isbn: 9789139016694

Utgivningsår: 20120524

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har…
Köp här

Isbn: 9789139017530

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Helena Lindskog, Stefan Lindskog

Köp här

Isbn: 9780471216773

Utgivningsår: 20030430

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Denna snart tre decennier gamla preskriptionsmonografi uppdateras med denna upplaga för tredje gången. Trots allt som har hänt under åren är grunden i arbetet oförändrad. Det som har tillkommit i senare upplagor är – utöver vad som följer av ny lagstiftning, praxis och litteratur – huvudsakligen en del fördjupningar.…
Köp här

Isbn: 9789139020172

Utgivningsår: 20170130

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Inom den allmänna civilrätten intar preskriptionsinstitutet en central plats. Inte minst såsom »städgumma» bland bortglömda eller eljest inaktiva rättighetsförhållanden. Denna från teoretisk synpunkt mycket väsentliga funktion får ur praktisk synvinkel den drastiska effekten att en ouppmärksam borgenär med tiden kan gå…
Köp här

Isbn: 9789139007562

Utgivningsår: 20020819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017)bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Böckerna täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom…
Köp här

Isbn: 9789139020189

Utgivningsår: 20180222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Robert Sevenius, Torsten Örtengren, Lars Afrell, Anders Ackebo, Mattias Anjou, Ossian Ekdahl, Kerstin Hermansson, Anders Hirsch, Marcus Hjort, Per-Ola Jansson, Fredric Korling, Björn Kristiansson, Jan Leopoldson, Nils Liliedahl, Stefan Lindskog, Li Malmström, Lars Milberg, Johan Munck, Carl Svernlöv, Björn Wendleby

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Börsrätt är det begrepp som i dagligt tal omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. I denna bok får läsaren en aktuell presentation av såväl regelverk på värdepappersmarknaden som dess praktiska tillämpning. I och med EU-inträdet i mitten av 90-talet började börsrätten utvecklas i Sverige. Under…
Köp här

Isbn: 9789144079851

Utgivningsår: 20120809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Michael Bogdan, Kerstin Calissendorff, Torgny Håstad, Bill Dufwa, Lars Gorton, Torkel Gregow, Johnny Herre, Marie Karlsson-Tuula, Jan Kleineman, Gustaf Lindencrona, Stefan Lindskog, Mikael Mellqvist, Göran Millqvist, Johan Munck, Jori Munukka, Mats Müllern, Annina Persson, Anne Ramberg, Jenny Söderlund, Fredrik Wersäll, Staffan Vängby

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789172234079

Utgivningsår: 20100913

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken utgör en djupkommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag, som skall fungera som en probleminriktad handbok i det praktiska rättslivet. Andra bokupplagan är uppdaterad med ny praxis och litteratur
Köp här

Isbn: 9789139014225

Utgivningsår: 20101129

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik
I augusti 2018 avgår Stefan Lindskog med pension från tjänsten som justitieråd och ordförande vid Högsta domstolen. För att hedra hans omfattande verksamhet som rättsvetenskapsman, domare och advokat har ett antal kollegor, vänner och elever beslutat att tillägna honom en festskrift. Inte minst mot bakgrund av Stefan…
Köp här

Isbn: 9789172237209

Utgivningsår: 20180913

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Detta är den tredje upplagan av en monografi om det civilrättsliga preskriptionsbeslutet. Allmän preskription, dvs. preskription enligt preskriptionslagen, behandlas ingående, både på bredden och djupet. Främst är det ny rättspraxis som har föranlett uppdateringen av arbetet och som författaren bedömt vara av mer…
Köp här

Isbn: 9789139015574

Utgivningsår: 20110919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB