Bläddra
Sökresultat för Wiweka Warnling-Nerep... Rensa filter?

av: Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans Heinrich-Vogel

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139206125

Utgivningsår: 20120827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel: – En elev stör genom mobilprat och…
Köp här

Isbn: 9789139019169

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienteradi det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoderför att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTTär att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlarsåväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens…
Köp här

Isbn: 9789139206842

Utgivningsår: 20141106

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Wiweka Warnling-Nerep, Hedvig Bernitz

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Boken är avsedd att ge en uppfattning om tryckfrihetens innebörd i ett vidare perspektiv. Lagtexten i tryckfrihetsförordningen (TF) är ålderdomlig och ger upphov till diverse tolkningsproblem och andra svårigheter. När TF tillkom år 1949 var kopiatorer av modernt snitt ovanliga; datorer och Internet inte ens påtänkta.…
Köp här

Isbn: 9789172235052

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
VAD ÄR RÄTT? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill analysera vad som skiljer rättsregler från andra typer av…
Köp här

Isbn: 9789139207085

Utgivningsår: 20150826

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Fridthjof Bernt, Eric Bylander, Per Cramér, Eberhard Eichenhofer, Thomas Erhag, Susanne Fransson, Gudrun Holgersen, Svante O. Johansson, Ann-Charlotte Landelius, Rune Lavin, Ann-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Lena Marcusson, Matti Mikkola, Alexiai Nerep, Torbjörn Odlöw, Lotti Ryberg-Welander, Elisabeth Rynning, Olle Serin, Sara Stendahl, Eva-Maria Svensson, Gustav Svensson, Aslak Syse, Kjell Torén, Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Wendel

Kategorier: Juridik
Festskrift som tillägnas professor Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ämnena spänner över: Välfärdsstatens nödvändighet, prövningstillstånd hovrätt kammarrätt,…
Köp här

Isbn: 9789173590464

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789154423217

Utgivningsår: 19980629

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Jane Reichel

STATSRÄTTENS GRUNDER syftar till att sätta in statsrätten i ett helhetsperspektiv samtidigt som en vardagsnära utblick eftersträvas. Statsrätten, dvs. grundlagarna – vår författning eller konstitution – omfattar regler om de högsta statsorganen, bl.a. riksdagen och regeringen, deras sammansättning, verksamhet, inbördes…
Köp här

Isbn: 9789139205111

Utgivningsår: 20100705

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172232372

Utgivningsår: 20050825

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Begreppet ”effektivitet” löper som en röd tråd genom sanktionsavgifternas historia – från skattetillägg i början av 1970-talet till straffavgift för placering av fondmedel 2008. Utvecklingen har styrts av en önskan om frekventa reaktioner som effektivare än straff avhåller såväl juridiska som fysiska personer från…
Köp här

Isbn: 9789139014645

Utgivningsår: 20100115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Denna författningssamling innehåller de grundläggande statsrättsliga författningarna, dvs. de fyra grundlagarna och riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa bestämmelser. Samlingen är primärt avsedd för kurser i statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Statsrätt (8…
Köp här

Isbn: 9789139205999

Utgivningsår: 20110810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Rätten till domstolsprövning brukar uppfattas som central i en rättsstat. Icke desto mindre är det så, att i Sverige finns en viss misstro mot domstolsprövning av förvaltningsbeslut: ”Politikermakt” ställs mot ”juristmakt” och domstolsprövning framställs härvid t.o.m. som en odemokratisk företeelse. Vi har genom åren…
Köp här

Isbn: 9789172233201

Utgivningsår: 20080301

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Sätter in statsrätten i ett helhetsperspektiv samtidigt som ett vardagsnära perspektiv eftersträvas. Statsrätten rör reglerna om de högsta statsorganen, deras sammansättning, verksamhet, inbördes kontroll, etc. Statsrätten tar sikte på konstitutionen eller grundlagarna eller författningen. Även om reglerna i första…
Köp här

Isbn: 9789139203803

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hedvig Bernitz, Per Larsson, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Isbn: 9789139207054

Utgivningsår: 20150312

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
En enskild – fysisk eller juridisk person – är missnöjd med ett förvaltningsbeslut och vill få det ändrat. Ibland kan det omprövas hos beslutsmyndigheten, i så fall en snabb och enkel väg, eller så kan det ofta – men inte alltid – överklagas till en högre instans (en domstol, någon förvaltningsmyndighet eller…
Köp här

Isbn: 9789172236097

Utgivningsår: 20150311

Utgivare: Jure Förlag, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Innehåller de grundläggande statsrättsliga författningarna, dvs. de fyra grundlagarna och riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa bestämmelser. Är primärt avsedd för kurser i statsrätt på universitetsnivå men kan också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra…
Köp här

Isbn: 9789139204275

Utgivningsår: 20060822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
En introduktion till förvaltningsrätten syftar till att sätta in förvaltningsrätt iett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas.Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation ellertill sitt eget överklagande av ett beslut hos Förvaltningsrätten får på så sättenklare…
Köp här

Isbn: 9789139207078

Utgivningsår: 20141110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Wahlgren, Wiweka Warnling-Nerep, Pål Wrange

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Juridisk skrivguide innehåller skrivråd för jurister och juridikstuderande. Boken är metodorienterad – strategier för arbetsekonomisk produktion av juridiska texter varvas med talrika exempel. Strukturering av material, citat- och hänvisningsteknik samt utformning av litteratur- och källförteckningar behandlas…
Köp här

Isbn: 9789172235793

Utgivningsår: 20140828

Utgivare: Jure Förlag, Norstedts Juridik, Elanders

Mediatyp: BC

av: Lena Sandström, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Wiweka Warnling-Nerep

Arbetskompendium som underlättar studierna av den annars svårtillgängliga statsrätten.Boken består av frågor med kortfattat facit, tablåer, sammanställningar, tidigare skrivningsfrågor och hela tentamina, samtliga med förslag till svar.
Köp här

Isbn: 9789139204664

Utgivningsår: 20080219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

Kategorier: Juridik
Här beskrivs juridikens källmaterial och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig information.Boken behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet, som svårare frågor under mer ingående rättsutredningar. Orienterar också om EG-rättens källor och…
Köp här

Isbn: 9789139204800

Utgivningsår: 20080826

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Erik Nerep, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Förvaltningsrätt var förr något i hög grad nationellt men stora förändringar har kommit till stånd genom europeiseringen av svensk rätt. Idag är Europadomstolen, med Europakonventionen (egendomsskydd, krav på domstolsprövning, proportionalitet, etc.), och EU-domstolen, med EU-rätten (allmänna rättsprinciper och…
Köp här

Isbn: 9789139207269

Utgivningsår: 20141121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Shirin Ahlbäck, Karl-Göran Algotsson, Torbjörn Bergman, Lars Davidsson, Jörgen Hermansson, Magnus Isberg, Ingvar Mattson, Tommy Möller, Olof Petersson, Fredrik Sterzel, Urban Strandberg, Caroline Taube, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Här skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. Denna upplaga har aktualiserats med hänsyn till ny forskning och de grundlagsändringar som trädde i kraft 2011. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203849

Utgivningsår: 20110512

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Lokrantz-Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Detta arbetskompendium är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universitet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc. Härutöver finns ett antal gamla…
Köp här

Isbn: 9789139205449

Utgivningsår: 20100504

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens…
Köp här

Isbn: 9789139208372

Utgivningsår: 20171211

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Arbetskompendium Statsrätt är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universittet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc.I Arbetskompendium Statsrätt…
Köp här

Isbn: 9789139208389

Utgivningsår: 20170321

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Erik Nerep

Förvaltningsrätten har genom senare tids europeisering genomgått stora förändringar. Idag har det blivit allt vanligare att jurister företräder sina klienter i förvaltningsmyndigheter och domstolar. Det kan handla om äggproducenter som agerar för sin rätt till fortsatt näringsverksamhet på ett sätt som enligt deras…
Köp här

Isbn: 9789139204220

Utgivningsår: 20060824

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Hedvig Bernitz, Lena Sandström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Statsrättens grunder utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätten handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning, etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik och det omgivande samhället. I läroboken eftersträvas ett…
Köp här

Isbn: 9789139207061

Utgivningsår: 20151106

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Alf Bohlin, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Här behandlas myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning men även offentlig verksamhet utanför myndigheterna, t.ex. i statliga och kommunala bolag, samt i förvaltningsdomstolarna med avseende på besvärsprocessen. Stor vikt läggs vid handläggningen av ärenden, allt från service i…
Köp här

Isbn: 9789139204633

Utgivningsår: 20071108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172231689

Utgivningsår: 20021107

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC