Bläddra

Flysta villasamhälles pionjärtid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Flysta villasamhälles pionjärtid

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Flysta är en stadsdel i nordvästra Stockholm med drygt 2 000 invånare (för att vara exakt 2 268 invånare den sista december 2012). Bebyggelsen utgörs till största delen av villor. Genom Flysta går Spångavägen i nord-sydlig sträckning. På båda sidor om vägen har butiker och hantverkare sina verksamheter. Bilisten far genom samhället på knappt en minut.
Flysta är beläget på mark som i århundraden legat inom Spånga socken. Grunden till dagens villasamhälle lades för drygt hundra år sedan då den gamla jordbruksmar­ken styckades i tomter för egnahemsbebyggelse. Den 10 december 1915 togs kungligt beslut om Flysta muni­cipal­sam­hälle. Vid ingången till 1949 inkorporerades Spånga med Stockholm och Flysta blev en av huvudstadens många förorter.
Flysta villaägareförening gav 2004 ut en liten jubileumsskrift kallad Flysta villasamhälle 100 år – glimtar ur stadsdelens historia. Som aktiv i arbetet med publikationen insåg jag att oväntat lite publicerats om villasamhällets begynnelse. Minnesskrift över Flysta municipalsam­hälle utkom i samband med att Spånga införlivades med Stockholm och skildrar municipal­sam­­hällets uppkomst och utveckling. Tiden före 1916 berörs bara helt kort. Stockholms gatunamn (1982) nämner med enbart en mening villatidens start och barndom. I Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stads­delar i ytterstaden (2003) upptar texten motsva­ran­de en spaltlängd det tidigaste villasamhället och dess bebyggelseutveckling. Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille har i sin skriftserie Spångabygden publicerat några artiklar rörande Flysta villasamhälles första era.
I Flysta villasamhälles pionjärtid vill jag berätta om bebyggelseutvecklingen och invånarnas levnadsförhållanden i Flysta under den drygt tioåriga perioden från tomtexploateringens start 1903 till dess villasamhället blev municipalsamhälle 1915. Materialet till skriften har jag till väsentlig del erhållit från Spånga kyrkoarkiv och Spånga kommuns handlingar i Spångaarkivet på Stockholms stadsarkiv. Solna och Sundby­bergs Tidning – så småningom med tillägget Stockholms Förstadsblad - har därtill varit till stort stöd. Artiklar, notiser, kungörelser m.m. i denna lokaltidning ger en fängslande samtidsbild, men som naturligtvis måste läsas med en nypa salt. Allt som är tryckt är förvisso inte sant.
Tiden för mitt arbete har varit begränsad och genomförandet av skriften har därmed dragit ut på tiden. Det är jag tacksam för. Nya fakta har fortlöpande tillkommit varför jag kunnat revidera eller komplettera tidigare inhämtade uppgifter. Att jag nu sätter stopp innebär långtifrån att alla källor är uttömda. Arkiven innehåller fortfarande outforskat material och därmed möjligheter till fortsatta studier. Förhoppningsvis kan mitt arbete locka fram kunskap och ytterligare handlingar ur privata gömmor och på sikt göras tillgängliga för en bredare skara.
Min avsikt har aldrig varit att skildra villapionjärerna i romanform och ej heller formulera påhittade repliker. Uppgifterna från kyrkoböcker, kommunala handlingar m.m. är talande nog. För att undvika noter i den löpande texten har litteratur och andra källor för varje avsnitt redovisats i slutet. I skriften förekommer uppgifter om löner, tomtpriser etc. under pionjärtiden. För omräkning till nutida penningvärde hänvisar jag till litteratur i ämnet och till prisomräknare på webben.
Från Stockholms-Gillets stiftelse för byggnadskultur, Samfundet S:t Erik, Rossanders Donationsfond och Helge Ax:son Johnsons stiftelse har jag tacksamt erhållit medel för arkivstudier och sammanställning av arbetsmaterialet och textbearbetning, från Flysta Villaägareförening bidrag till medel för inköp av tekniskt material. Jag vill rikta ett varmt tack till spångabor och andra, vilka under arbetets gång bidragit med bilder, sakuppgifter och kommentarer. Ett särskilt tack vill jag ge Anders Rydell, som med sina professionella bilder dokumenterat den bevarade bebyggelsen från Flysta villasamhälles pionjärtid. Flysta i september 2013 Britta Peterson