Bläddra

Agenda för Sverige

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Agenda för Sverige

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sverige lider fortfarande av 1970-talets strukturkris och den stora 1990-talskrisen. Ännu kvarstår problemen med att en femtedel av den arbetsföra befolkningen har ersättning i stället för ett jobb att gå till. Det säger Jan Edling, författare till den nya boken Agenda för Sverige (Ekerlids Förlag). Han anser att Sverige måste möta globaliseringens utmaningar med en politik som lyfter fram betydelsen av kunskap, innovation och export. Jan Edling, som i dag är analytiker på Vinnova, gav 2005 ut Alla behövs, en skrift som då skapade debatt under hela valrörelsen och som ledde till att han sade upp sig som utredare på LO. I den nya boken konstaterar han att Sveriges världsmarknadsandelar i exporten stadigt har fallit sedan 1970-talet. Detta är ganska naturligt, eftersom Kina, Indien, Brasilien och Östeuropa successivt tagit allt större plats i den globala ekonomin. Det anmärkningsvärda är dock att Sveriges världsmarknadsandel faller snabbare än de 15 största EU-länderna och våra nordiska grannländer. Om den svenska exporten av varor och tjänster hade följt utvecklingen i dessa länder hade exportvärdet varit ungefär 225 miljarder högre än i dag. BNP skulle ha varit sju procent högre och sysselsättningen skulle ha legat på 84 procent i stället för 78 procent. Jan Edling för i boken fram ett stort antal förslag som skulle öka Sveriges konkurrenskraft. Exempel på förslag: Inrikta näringspolitiken på små och medelstora företag som vill växa. Inför skatteincitament som lyfter av 20 procent av de små och medelstora företagens kostnader för forskning och utveckling. Statliga myndigheter måste använda en del av sin forskningsbudget till innovationsupphandling från små och medelstora företag. Uppskjuten skatt för privat kapital som satsas på innovativa företag. Slå ihop sjukförsäkring, förtidspension och arbetslöshetsförsäkring till en allmän, obligatorisk arbetslivsförsäkring med en gemensam offentlig administration.