Bläddra

Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

"Ordagrant" är en flerspråkig antologi som presenterar klassisk och nutida samisk litteratur med utgångspunkt i gemensamma översättningsinsatser, så väl som nyöversättningar till de samiska språken.

"Bágos báhkuj" la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

"Sánistat sátnái" lea má?ggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

"Baakoste baakose" lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.