Bläddra

Barn- och ungdomspsykiatri : Andra reviderade utgåvan

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Barn- och ungdomspsykiatri : Andra reviderade utgåvan

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Barn- och ungdomspsykiatri är en ung medicinsk specialitet där kunskapsutvecklingen går mycket snabbt. Psykiska problem är vanliga i barn- och ungdomsåren och efterfrågan på barnpsykiatriska insatser i samhället har ökat markant under det senaste decenniet.

Det är nu nästan exakt tio år sedan den första utgåvan av Barn- och ungdomspsykiatri publicerades. Boken har haft ett stort inflytande på kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet barn- och ungdomspsykiatri, liksom på grund- och vidareutbildningen inom de medicinska och och vårdvetenskapliga fälten. I denna kraftigt reviderade och utökade andra utgåva ges en aktuell framställning av kunskapsläget inom specialiteten i dag.

Christopher Gillberg och Lars Hellgren är bokens redaktörer. De totalt 26 kapitelförfattarna är alla kliniker och forskare inom området med en mycket bred yrkesmässig erfarenhet.

Många faktorer samspelar i barnets utveckling och kan ha inflytande på det psykiska hälsotillståndet. Olika synsätt och kunskapsområden har viktiga bidrag att ge. Boken vill presentera ämnesområdet i ett multifaktoriellt perspektiv och undviker därför medvetet att försöka föra fram en enhetlig teoretisk referensram. Det finns inget perspektiv på barn- och ungdomspsykiatriska problem som inte i allmänhet behöver kompletteras med andra infallsvinklar. Varje författare står för innehållet i sitt eget kapitel, men i stort bildar bokens olika delar en sammanhängande framställning.

I bokens slut finns en omfattande litteraturförteckning för mera ingående studium.

Boken riktar sig i första hand till blivande och yrkesverksamma läkare men också till sjuksköterskor, psykologer, socionomer, kuratorer och andra personalgrupper.