Bläddra

Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

Köp här

Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

Köp här
Boken omhandler berikelseskrav, som er en samlebetegnelse for to typer privatrettslige monetære sanksjoner, nemlig vederlagskrav og vinningsavståelseskrav. Vederlagskrav er krav på rimelig vederlag for urettmessig utnyttelse av en rettslig posisjon, uten hensyn til om krenkede har lidt erstatningsmessig skade. Vinningsavståelseskrav er krav på avståelse av vinning (nettofortjeneste) som krenkeren har oppebåret ved den urettmessige atferden. Analysene tar utgangspunkt i berikelseskrav som monetær sanksjon ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet. Forfatteren tar til orde for at analysene har betydelig overføringsverdi til andre former for rettsbrudd, og han behandler berikelseskrav i andre typetilfeller, herunder ved patent-, varemerke-, design- og opphavsrettsinngrep, ved urettmessig bruk av ting og ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtaler. Gjennom analysene påviser forfatteren at tradisjonelle erstatningskrav, dvs. krav på kompensasjon for økonomisk tap og ikke-økonomisk skade, ikke virker tilstrekkelig effektivt i forhold til slike ikke-integritetskrenkelser. Erstatningsretten er utviklet på basis av integritetskrenkelser, dvs. skade på person eller ting, men har ikke tatt opp i seg de utfordringer som ikke-integritetskrenkelser reiser. For at privatrettslige monetære sanksjoner skal kunne ha tilstrekkelig preventiv og reparativ effekt i forhold til ikke-integritetskrenkelser, er det nødvendig å tenke nytt. Forfatteren tar til orde for en rettsutvikling på ulovfestet grunnlag som bygger på en erkjennelse av erstatningssanksjonens mangelfulle effektivitet, og han formulerer et analyseverktøy som er egnet til å ivareta dette behovet. Boken er av interesse for advokater som arbeider med erstatningsrett eller immaterialrett, patentkontorer, varemerkeorganisasjoner, opphavsrettsorganisasjoner og studenter som ønsker en dypere forståelse av erstatningsrettsfaget.