Bläddra

Epok Historia 1b

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Epok Historia 1b

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
EPOK – Historia 1b (100p) Läromedlet Epok 1 är anpassat till ämnesplanen Historia 1b, 100 poäng för de högskoleförberedande programmen i den nya gymnasieskolan GY 2011 – och motsvarande för komvux. Världshistorien och den svenska/nordiska historien följs upp kronologiskt. Stor vikt har lagts vid grundläggande strukturella förändringar i historien. Med en materialistisk grundsyn behandlas politisk historia, idéhistoria, kulturhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria med genusperspektiv och ekonomisk historia. Kapitelindelning och rubriker ger ledning och struktur. Till strukturen bidrar också kartor och tidlinjer. Läromedlet ger en historisk referensram som ger förmåga att förstå nutiden och ge perspektiv på framtiden. Förändringsprocesser, kritisk granskning och historiebruk Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga förändringsprocesser är belysta. Läromedlets tyngdpunkt är lagd på förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talen fram till nutid. Stor vikt har lagts vid kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Text och uppgifter belyser historiebruk av individer och grupper i vardagsliv, samhällsliv och politik. Läromedlet ger också en förståelse för betydelsen av historia i formandet av identiteter och som medel för påverkan i aktuella konflikter och samförståndslösningar. För de elever som vill kontrollera sina kunskaper om fakta och historiska grundbegrepp, finns rikhaltigt med Minns du-frågor i läromedlet. För att öka förmågan att analysera, diskutera och beskriva historiska problem och skeenden finns i anslutning till texten uppgifter med problematiserande frågeställningar. Till större längdavsnitt finns uppgifter som tränar analys och tolkning.