Bläddra

Hyreslagarna i lydelsen 2007 : Jordabalken 12 kap. Hyresförhandlingslagen. Förvärvslagen

Köp här

Hyreslagarna i lydelsen 2007 : Jordabalken 12 kap. Hyresförhandlingslagen. Förvärvslagen

Köp här
I denna sjunde upplaga har lagänringar till och med augusti 2007 beaktats. Bland lagändringar märks slopandet av kravet på att avtal om avstående från besittningsskydd ska godkännas av hyresnämnden (ifråga om bostads- och lokalhyra). Vidare har i 55 c § införts nya bestämmelser om bestämning av hyran för planerade, påbörjade och nybyggda hus. Mot slutet av boken finns ett utdrag ur den 2006 antagna lagen om energideklation för byggnader. Drygt 100 nya rättsfall belyses, från Högsta domstolen och hovrätterna. Bland särskilt viktiga rättsfall kan nämnas Högsta domstolens dom 2007 i fråga om konkursbos massaansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarande skälig hyra. Ulf Skorup och Tomas Underskog är advokater vid advokatfirman Åberg & Co i Stockholm, med särskild inriktning på fastighetsrätt.