Bläddra

I Frithjof Schuons fotspår

Köp här

I Frithjof Schuons fotspår

Köp här
Frithjof Schuon (1907-1998), sufisk mystiker och metafysiker av schweiziskt ursprung, sökte fånga det för alla religioner gemensamma: religio perennis. Lindboms bok om Schoun utgör ett viktigt bidrag till denna religionsfilosofiska tradition. Boken belyser centrala begrepp i Schuons filosofi, såsom intellekt, jämvikt, hierarki, dygd, substans, cyklicitet och alkemi, och ställer dessa mot modernismens förnuftsdyrkan, framstegstro, egalitarism, sentimentalism och fragmentisering av tillvaron.


Lindbom själv bedömer dualiteten tro-vetande som en viktig orsak till den kristna teologins nutida förvirring och ger konturskarpa argument i frågor som berör transcendens, texttolkning, fundamentalism, demokrati, sexualitet, frihet m.m. Han benar upp problem inom modernismen och förutsäger också på många sätt det postmoderna tillstånd av andlig och filosofisk förlamning som vi upplever idag. Redan under tidigt 50-tal förutsåg han det överhängande hotet av intellektuell slapphet, social alienation, etisk nihilism, ekonomisk kommersialism och den skövling av miljön som följt med sekulariseringsprocessen.Tage Lindbom (1909-2001), författare, fil dr och under många år (1938-65) chef för Arbetarrörelsens arkiv, efterlämnade vid sin död detta färdiga manuskript om Fritjof Schuon och hans filosofi. Det har inte tidigare publicerats. Ashk Dahlén, lärjunge till Schuon, har skrivit en introduktion till boken.