Bläddra

Mångfald i medieforskningen

Köp här

Mångfald i medieforskningen

Köp här
I bokens första del redovisar forskare från olika discipliner hur de ser på mediernas roll och villkor i dagens samhälle, vilka de anser vara de viktigaste frågeställningarna och inte minst hur de skall formuleras och bedrivas forskning kring.Medie- och kommunikationsvetenskap är ett ämne med stor bredd, vilket kännetecknar grundutbildningen men den bredden kan inte upprätthållas inom forskningen. För att medie- och kommunikationsvetenskapen skall utvecklas måste det samtidigt existera olika inriktningar vad gäller grundläggande utgångspunkter, begrepp och metoder. Teoretisk och metodologisk pluralism måste medvetet uppmuntras vilket kräver konkurrerande och goda forskningsmiljöer. Hur är det möjligt att i denna situation få till stånd stimulerande och utvecklingsbara forskningsmiljöer. Tre MKV-forskare som alla har börjat sin forskarbana inom andra discipliner än medie- och kommunikationsvetenskap söker svara på sådana frågor utifrån sina erfarenheter i bokens andra del.I bokens tredje del kommer de forskare, skolade inom medie- och kommunikationsvetenskapen, som skall svara för ämnets utveckling, till tals. Det finns ingen universiell modell för hur man utvecklar fruktbara forskningsmiljöer. Mycket är avhängigt av personliga egenskaper hos forskarna, men lika mycket handlar det om samspelet mellan hög specialistkompetens och öppenhet vad gäller nya idéer och utmaningar. Kring detta reflekterar och diskuterar sex unga MKV-forskare som nyligen har disputerat eller snart skall disputera om medie- och kommunikationsvetenskapens framtid i Sverige.