Bläddra

Platsens mänskliga berättelse

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Platsens mänskliga berättelse

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Människor har sedan urminnes tider konstruerat olika platser och byggnader för olika syften. Användningsområden, bruksvärdet och de människor som bebott dessa platser har dock förändrats över tid. Socioekonomiska och politiska förändringar har omformat dessa platsers och byggnaders sociala sammanhang och människornas relationer till och berättelser om dem. En byggnad, en väg eller en mur kan vara historiska objekt som hyser många subjektiva och mänskliga berättelser. Dessa platser som förkroppsligar mänskliga handlingar och som har använts och ägts av olika grupper under olika historiska epoker utgör en viktig del av människornas minnen och deras upplevelser av platserna. Mänskliga berättelser belyser därmed olika dimensioner av samma objekt. Det finns alltså olika berättelser och rent av parallella berättelser av en plats som ibland berikar och kompletterar varandra och ibland visar på berättarnas differentierade förhållningssätt till dessa platser.
Denna bok är en samling av berättelser om olika platser och deras mångsidiga användning över tid. Dessa berättelser är inte om platserna som byggkonstruktioner utan är snarare berättelser om de människor som har bott på och använt dessa platser för olika syften. Boken Platsens mänskliga berättelser innehåller långa och korta berättelser av platser som bär spår av både människor som har bebott och använt dessa platser och de historiska epoker som har präglat användningen av dessa platser. Boken innehåller bland annat lokala berättelser om globala händelser, som andra världskriget, kalla kriget och migration, samt berättelser om den svenska välfärdsstatens uppbyggnad, som införandet av semesterdagar för arbetarkvinnor och barnkolonier.