Bläddra

Steriliseringsprocesser : validering och rutinkontroll inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Steriliseringsprocesser : validering och rutinkontroll inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Validering och rutinkontroll inom svensk hälso-, sjuk- och tandvård </b><br><br>Denna handbok är avsedd som en tolkningshjälp och en sammanfattning av de krav och riktlinjer som finns i gällande standarder inom området validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser inom svensk sjuk-, hälso- och tandvård. Den behandlar också validering och rutinkontroll av processer för rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter m.m. i automatiska disk- och spoldesinfektorer. Relevanta svenska standarder inom området finns omnämnda och förtecknas i en referenslista.
Handboken vänder sig till <br><br>
sjukhusledning och verksamhetschefer <br>
arbetsledare och övrig personal på sterilcentraler och personal som ombesörjer sterilisering inom andra enheter i hälso-, sjuk- och tandvården <br>
lärare och personer under utbildning för sådana arbetsuppgifter <br>
vårdhygieniker och hygiensjuksköterskor<br>
medicintekniker <br>
företag som tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter som skall steriliseras och som är avsedda för flergångsbruk <br>
företag som tillverkar och marknadsför steriliserings- och desinfektionsutrustning <br>
andra som direkt eller indirekt arbetar med steriliseringsprocesser<br><br>
Utgåva 2 är en kraftig omarbetning av tidigare utgåva. Den innehåller också helt nya kapitel om standardisering, produkter och produktfamiljer, samt förpackningar.