Bläddra

Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande till samskapande

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande till samskapande

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati, för att i stället öka handlingsutrymmet för chefer och medarbetare.På så vis hoppas vi bättre ta vara på den motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. I denna omställning är tilliten avgörande. Därför arbetar allt fler offentliga organisationer med tillit som ledningsfilosofi, även kallat tillitsbaserad styrning och ledning. Tilliten är ett ansvar för alla, men forskning visar att den framför allt måste börja hos chefer och staber. Därför är ledarskapet centralt. I denna bok får du en introduktion till det tillitsbaserade ledarskapet, med förankring i forskningen. Med tillitsbaserat ledarskap är ditt viktigaste uppdrag som chef är att skapa handlingsutrymme, motivation och strukturella förutsättningar i kärnuppdraget, utifrån behoven i mötet mellan medarbetaren och den verksamheten finns till för. Ett viktigt budskap är att du som chef måste arbeta både med relationella aspekter och med strukturella aspekter för att bygga tillit. Till de strukturella aspekterna hör frågor om styrning och rapportering, strukturer och IT-system. Boken bygger på en indelning i tre huvudroller i det tillitsbaserade ledarskapet: kompass (för att tydliggöra uppdraget), coach (för att skapa relationella förutsättningar) och vägröjare (för att skapa strukturella förutsättningar). Du får konkreta medskick om vad du bör tänka på i varje roll. I boken ingår även diskussionsfrågor. Louise Bringselius är docent och organisationsforskare vid Lunds universitet och fristående författare och föreläsare. Hon är också verksam i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon var forskningsledare i delegationens huvuduppdrag, som riktade sig till välfärdssektorn, och är idag vetenskaplig rådgivare i tilläggsuppdraget i statsförvaltningen.