Bläddra

Vägval

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Vägval

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Forskning kring äldre vägar och särskilt förhistoriska vägsystem har bedrivits i ringa omfattning. Enstaka vägsträckningar och lokala vägnät har beskrivits i hembygdsböcker och liknande topografisk litteratur. Vägsystemens tillkomst och framväxt i ett längre tidsperspektiv har därvid sällan analyserats. Boken Vägval kan därför ses som ett pionjärarbete där en vetenskaplig metod presenteras för att nå kunskap om ett äldre samhälles infrastruktur alltså vägarnas och vägsystemens uppkomst och utveckling i kulturlandskapet. Kalle Måhl har utvecklat en vetenskaplig analysmetod som bygger på arkeologiska och kulturgeografiska källor och metodik. Denna har applicerats på ett gynnsamt källmaterial: det väldokumenterade gotländska kulturlandskapet. Resultaten är värdefulla för förståelsen av det gotländska vägnätets framväxt och därmed även för det samhälle som vägarna är en del av. Vägval har ett generellt vetenskapligt värde för historisk-geografisk forskning och den av Måhl använda analysmetoden kan nyttjas som forskningsstrategi för vägstudier inom andra geografiska områden. Inom kulturmiljövården generellt uppmärksammas vägar och vägmiljöer för bevarande eller andra hänsyn. En svårighet vid bedömning av äldre vägar är just frågor kring ålder och tillkomst. Ansvariga inom kulturmiljövården har i Vägval ett instrument att närma sig svaren på dessa frågor. Kalle Måhl är arkeolog och har under många år arbetat vid Riksantikvarieämbetet.