Bläddra

Vägar till en öppnare arbetsmarknad

Köp här

Vägar till en öppnare arbetsmarknad

Köp här
Idag har stora grupper svårt att komma in i eller tillbaka till arbetslivet när de en gång lämnat det. Långa sjukskrivningar, ofrivilligt deltidsarbete, senare inträde i arbetslivet och otrygga anställ-ningar skapar utanförskap. Ökade krav i arbetet gör att återinträde försvåras.

Dagens ungdomar är dåligt förberedda för arbets-livet och samarbetet mellan skola och arbetsliv måste utvecklas. Det finns också skäl att undersöka om LAS och restriktionerna för tids-begränsade anställningar motverkar småföre-tagares vilja att expandera och anställa fler. Det sociala ansvaret för arbetslösheten måste vidgas. Företag och fack behöver samarbeta mer aktivt för att stimulera sysselsättning för dem som idag står utanför. En annan fråga som tas upp gäller arbetsincitament och rörlighet bland redan anställda. Den samlade effekten av socialförsäk-ringar och avtalsersättningar kan vara oförenlig med arbetslinjen. Det finns skäl att se över dessa system.

Boken tar även upp trender i arbetslivet, befolk-ningsförändringar och villkor för unga, invandrare och funktionshindrade. Den behandlar anställ-ningsformer, könssegregering, rörlighet på arbets-marknaden och arbetsrättsliga utmaningar. Arbetslivsinstitutet och författarna inbjuder till en diskussion om hur Sverige ska kunna utveckla arbetslivet och välfärden.