Bläddra

Hälsa och sjukdom – – en begreppslig utredning

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Hälsa och sjukdom – – en begreppslig utredning

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Vi har alla ett stort antal åsikter som på ett eller annat sätt har med hälsa och sjukdom att göra. De flesta av oss anser till exempel att sjuka människor har rätt till såväl skattefinansierad vård som sjukpenning (vid arbetsoförmåga), och att det vore orätt att ställa lika höga krav på sjuka som på friska. Vi kanske anser att hälso- och sjukvården bör främja människors hälsa samtidigt som var och en bör ta ansvar för sin egen hälsa.

För att förstå vad dessa föreställningar egentligen innebär, och för att avgöra om de är rimliga eller inte, måste vi veta vad vi menar med begrepp som ”sjukdom” och ”hälsa”. Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Det är dessa två frågor denna bok avser besvara och den bärande tanken i denna bok är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor.

I boken presenteras de vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom, men den tar också upp frågor om sjukdomsklassifikation och om mätning av hälsa. Boken är tänkt att kunna användas som kurslitteratur på olika universitets- och högskoleutbildningar, kanske i synnerhet på magister- eller forskarnivå, men är också tänkt som ett inlägg i den fortgående debatten om hälsa och sjukdom.