Bläddra

Impuls Geografi Stadiebok Digitalbok ljud

Köp här

Impuls Geografi Stadiebok Digitalbok ljud

Köp här

Geografi är ämnet som beskriver och förklarar varför jorden ser ut som den gör, och varför det till exempel är tättbefolkat i en del av världen men folktomt i en annan. Impuls Geografi är läroboken som gör beskrivningarna levande och förklaringarna lättförståeliga och som betonar det kanske viktigaste av allt i geografiämnet: förmågan att se sambanden mellan naturen, människan och samhället. Efter varje kapitel följer ett temauppslag med spännande fördjupningsmaterial.

Grundbok 1 handlar om naturgeografi och tar upp jordens naturliga förutsättningar i fyra kapitel: Jorden och kartan, Jordskorpan grunden för allt liv, Klimat och vegetation samt Jordens vatten.

Grundbok 2 behandlar kulturgeografi, hur människan använder och förändrar jorden. Den innehåller sex kapitel: Världens befolkning, Marken, maten och landskapet, Städer, Näringslivet i världen, Energi samt Geografi och politik.

Grundbok 3 handlar om regioner i världen och är en syntes av Grundbok 1 och 2. Kapitlen har rubrikerna: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien samt Antarktis.

 

Serien Impuls
Impuls består av tre böcker i varje ämne där respektive bok är tydligt avgränsad. Det gör böckerna överskådliga och lättanvända. Till böckerna finns separata lärarhandledningar med lektionstips, kopieringsunderlag, och mycket annat. Skulle du ändå föredra stadieböcker, finns också den möjligheten. Stadieboken innehåller samtliga tre grundböcker.

Impuls har försetts med frågor och faktarutor som gör det möjligt för dig och dina elever att stanna upp och tänka efter innan ni fortsätter att jobba med boken om ni vill. Frågorna och rutorna är utformade så att de är lätta att hoppa över.

Impuls har fått nya temauppslag. Dessa bygger på samspelet mellan text och bild och inbjuder till spännande samtal och diskussioner i klassrummet. Vill du så går det att bygga hela lektioner kring dem.

Lärarhandledningarna
Till samtliga böcker finns lärarhandledningar som innehåller lektionsförslag, utförliga bildbeskrivningar, litteraturtips och mycket annat. Det mesta är kopieringsunderlag.

Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara filer (pdf).