Bläddra

Alla är ju med alla…

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Alla är ju med alla…

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Interaktion sker ofta i grupper. En grupp barn förväntas vara i dagligen är skolklassen. I dagens samhälle är skolan den enda tvingande arenan som finns kvar. Vad händer när skolan sätter samman barn till en skolklass och sedan förväntar sig att alla ska vara kompisar med alla? Vilka kamratskapande grupprocesser sker inom en skolklass? Hur påverkar dessa grupprocesser skolans arbete med värdegrund och mot kränkande behandling? Avhandlingen undersöker barns sociala samspel inom ramen för skolan som fysisk plats, samhällelig institution och social arena med stöd i ett interaktionistiskt grupperspektiv. Ett resultat från studien är att rastlekar i olika typer av grupper genererar olika former av emotionell energi. Emotionella energier fokuserar, intensifierar och överför känslor från en situation till nästa. Därför påverkar barns samspel på skolgården även deras samspel i andra kontexter såsom i klassrummet eller i matsalen. Detta påverkar lärarnas arbete med att ena skolklassen och få ett gott arbetsklimat. Maria Heintz är socionom och har tidigare arbetat som skolkurator. I denna avhandling belyser hon en av de frågor hon återkom till i sitt praktiska arbete. Kan alla vara kompisar med alla?