Bläddra

Arkivlagen : Bakgrund och kommentar

Köp här

Arkivlagen : Bakgrund och kommentar

Köp här
Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras. En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik. Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur samhällsutvecklingen, och inte minst teknikutvecklingen, gett nya förutsättningar för arkivhanteringen. Den senare och största delen av boken kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Nytt i denna upplaga är bland annat avsnitt som rör upphovsrätten. Boken är uppdaterad med hänsyn till den nya personuppgiftslagen, Internet och konsekvenserna ur arkiveringsperspektiv av att svenska kyrkan lämnat staten.