Bläddra

Att förstå social förståelse : en filosofisk undersökning av social förståelse och integration

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Att förstå social förståelse : en filosofisk undersökning av social förståelse och integration

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Hur kan vi förstå varandra? Hur kan människor med olika kulturell bakgrund, som omfattar olika normer, interagera med varandra? Hur är integration möjlig i ett flerkulturellt samhälle? Hur kan man praktiskt – i mellanmänsklig interaktion – gå till väga för att undgå missförstånd och uppnå ömsesidig förståelse? Hur kan myndigheterna och civilsamhället bidra till integration?

"Att förstå social förståelse" är en filosofisk, begreppsanalytisk undersökning av dessa frågor. Den presenterar och diskuterar olika teorier om hur människor förstår och lär sig att identifiera varandras ”inre tillstånd” av föreställningar, önskemål, värderingar, tro, förväntningar och så vidare. Den teori Lo Presti själv förespråkar hävdar att människor förstår varandra främst i och med fysiska möten i gemensamma sociala situationer. Genuin social förståelse kan inte uppstå utan konkreta möten. Det krävs att människor möts som deltagare i en social miljö och ömsesidigt deltar i ett kontinuerligt och dynamiskt skapande och förändrande av sociala roller och normer.

Mot denna bakgrund diskuterar han olika sätt att underlätta för social förståelse i vår vardag och tar här utgångspunkt i det som skedde i Malmö 2015, med många nyanlända som samlades på centralstationen. Lo Presti är här inte ute efter ett moraliskt ”bör” utan ett förnuftets ”bör”. En moralisk föreskrift säger något om vad som är gott eller rätt att göra. En förnuftets föreskrift säger istället vad du bör eller måste göra för att uppnå ett mål, givet hur du förstår det och vilka medel som är tillgängliga. Frågan är alltså hur vi mot bakgrund av den presenterade teorin om social förståelse bör agera för att uppnå sådan förståelse.

Lo Presti ställer sina förslag till riktlinjer för ökad social förståelse mot en ”regelföljande metod”. Enligt denna metod är det främsta sättet att öka social förståelse att förmedla kunskap om regler eller lagar genom till exempel kurser. Man tänker sig att nyanlända på så vis fort kan lära sig normerna i vår kultur och därmed lättare förstå oss och sin nya vardag. Denna metod kritiseras med hänvisning till forskning om hur normer utvecklas och lärs. Den är, enligt Lo Presti, antingen ofruktbar eller bidrar till något annat än social förståelse och integration, nämligen till en ensidig anpassning.

Patrizio Lo Presti, född 1983, har disputerat i teoretisk filosofi i Lund och boken bygger på hans avhandling "Norms in Social Interaction: Semantic, Epistemic, and Dynamic" (2015). För närvarande arbetar han som postdoktor vid fakulteten för filosofi vid Universidad Nacional de Educación a Distancia i Madrid.