Bläddra

Bye-Bye Big Bang, Episod/Episode 2

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Bye-Bye Big Bang, Episod/Episode 2

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalysen av ljuset från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån dopplereffekten tolkar man detta som att alla galaxer avlägsnar sig från observatören.
Man menar att för i tiden var galaxer närmare varandra. Om man går ännu längre bakåt i tiden innebär detta att hela universum var komprimerat i en punkt som exploderade. Där har vi stora Smällen.

Författaren visar genom analys av befintliga data och mätningar att dessa inte stämmer med Stora Smällens slutsatser.

Big Bang theory is the prevailing theory about the origin of the universe and its evolution. It has evolved throughout the last century. Its main argument is the so-called galactic escape. The spectral analysis of light from galaxies shows that the absorption is shifted to the red part of the spectrum. Based on the Doppler effect man interpret this to mean that all galaxies recede from the observer.
It is said that for a time was the galaxies closer together. If one goes further back in time, this means that the entire universe was compressed into a point that exploded. There we have the Big Bang.

The author shows through analysis of existing data and measurements that these do not match with Big Bang conclusions.