Bläddra

Det kritiska uppdraget : Diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskundervisning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det kritiska uppdraget : Diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskundervisning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra eleverna till kritiska medborgare. I denna avhandling undersöker Ulrika Nemeth hur detta görs och kan göras inom ramen för svenskämnet på gymnasiet. Hur konstrueras det kritiska uppdraget i policy- och styrdokument? Hur uppfattar svensklärare sitt kritiska uppdrag? Vilka kritiska praktiker skapas och kan skapas inom ramen för svenskundervisningen? Den kvalitativa undersökningen bygger på analyser av fokussamtal med gymnasielärare i svenska, nationella och internationella policy- och styrdokument samt klassrumsobservationer. Den övergripande teoretiska ramen utgår från critical literacy och Bernsteins kodteori. I avhandlingen synliggörs och diskuteras relationer mellan diskurser, faktiska praktiker och vad det kritiska kan och bör innefatta. Ulrika Nemeth är gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Det här är hennes doktorsavhandling inom ämnet Svenska och forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier.