Bläddra

Det svenska skattesystemet

Köp här

Det svenska skattesystemet

Köp här

Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras också ett antal rättsfall från EG-domstolen som fått stora återverkningar på tolkningen av de svenska reglerna. Det gäller bl.a. det omdiskuterade Marks & Spencer-målet som avser möjligheten att lämna gränsöverskridande koncernbidrag. Även andra internationella skattefrågor behandlas.Förra årets upplaga omarbetades innehållsmässigt och strukturmässigt. Ytterligare omarbetningar har gjorts i den tjugoförsta upplagan, med ökad koncentration och överskådlighet som följd. Boken har också uppdaterats med hänsyn till förändringar i lagstiftning och nya rättsfall. Det gäller exempelvis nya kapitalvinstregler för fastigheter och nya fastighetsskatteregler, nya fåmansföretagsregler samt ändrade regler på det internationella skatteområdet.