Bläddra

Det svenska skattesystemet

Köp här

Det svenska skattesystemet

Köp här
Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet.

Boken är skriven med utgångspunkten att den skall användas som lärobok vid universitets- och högskolestudier i skatte- och beskattningsrätt samt som handbok av personer som yrkesmässigt arbetar med inkomstbeskattning. I boken avhandlas beskattningssystemets delar; de materiella reglerna,
förfarandereglerna samt uppbördsreglerna. Tyngdpunkten har dock lagts på de materiella reglerna. De andra delarna behandlas övergripande. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras även sådana rättsfall från Regeringsrätten och EG-domstolen som visar på tolkning av aktuella regler.

I senare års upplagor har omarbetningar skett i syfte att åstadkomma en ökad koncentration och en bättre överskådlighet. I syfte att ge boken en mer pedagogisk struktur har kapitelindelningen i årets upplaga strukturerats om. Upplagan har vidare uppdaterats med den stora mängd lagändringar – framför allt i inkomstskattelagen – som beslutats under 2009. Boken har även uppdaterats med nya rättsfall.

Gunnar Rabe och Richard Hellenius är skattejurist respektive skatteexpert.