Bläddra

Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet. SOU 2013:39 : Betänkande från Utredningen om it-brottskonventionen

Köp här

Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet. SOU 2013:39 : Betänkande från Utredningen om it-brottskonventionen

Köp här
Utredningen har haft i uppdrag att analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och dess tilläggsprotokoll.Därutöver har utredningen i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets kommande men ännu inte formellt antagna direktiv om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rambeslut 2005/222/RIF.

I uppdraget har vidare ingått att överväga behovet av skärpta straff för brytande av post- eller telehemlighet och dataintrång för att ge ett ökat utrymme att på ett nyanserat sätt beakta allvaret i storskaliga angrepp mot informationssystem.