Bläddra

Författningar i socialrätt : juli 2013

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Författningar i socialrätt : juli 2013

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Författningssamlingen innehåller de viktigaste författningarna på socialrättens område som de lyder den 1 juli 2013. Boken är avsedd för kurser på socionomutbildningarna, universitet och högskola och vidareutbildningar. De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
Följande författningar i fulltext:
RF
TF
Offentlighets-och sekretesslag
Förvaltningslag
Förvaltningsprocesslag
Kommunallag
Socialtjänstlag
Socialtjänstförordning
Hälso- och sjukvårdslag
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag med särsklida bestämmelser om vård av unga
lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om valfrihetssystem
Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Konsumentköplag
Lag om anställningsskydd
Lag om medbestämmande i arbetslivet
Utlänningslag
Följande i urval:
SFB som består av delurvalet Avd. A–D samt H,
FB som består av delurvalet kap. 1–4, 6, 7, 9–14, 16, 19 samt 21 och
BrB som består av delurvalet kap.1–17, 20, 23, 24 samt 25–32.
Jordabalken består av delurvalet kap 12.

I supplement som utges under januari 2014 tillkommer följande författningar i fulltext som de lyder den 1 januari 2014:
Lag om psykiatrisk tvångsvård
Sambolag
Lag om mottagande av asylsökande
Lag om medling vid anledning av brott
Lag om offentligt biträde
Lag om särskild företrädare för barn