Bläddra

Framåt B Textbok med cd (mp3)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Framåt B Textbok med cd (mp3)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Framåt

Framåt är en serie heltäckande läromedel för kurs AC inom sfi-undervisningen. Böckerna är i första hand tänkt för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Med Framåt får eleverna möjlighet till läs-­ och skrivinlärning och de utvecklar ett fungerande vardagsspråk samtidigt som de får inblick i delar av samhället som många kommer i kontakt med.

Framåt A

Framåt A består av tre elevböcker - A1, A2 och A3. Elevböckerna ger ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och digitalt material.

Elevböcker

Elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Eleverna får ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs­ och skrivträning. Ordbildsmetoden kombineras med specifik bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG­metoden, läsning på talets grund.

Till varje elevbok tillkommer webbövningar, interaktiva ordlistor samt elevbokens ljudspår. De interaktiva ordlistorna ger eleven modersmålsöversättningar till arabiska, dari och somaliska. Allt extra material nås via en inloggning i elevboken.

Framåt digitalt

På nok.se/extramaterial finns kompletterande material:

Framåt A
* Ordlistor med översättningar till arabiska, dari och somaliska
* Inläst bok
* Webbövningar
* Läs- och skrivinlärning (en kurs över 11 veckor)
* Färdiga genomgångar (powerpoint)
* Hörövningar
* Kopieringsunderlag

Framåt B/Framåt C
* Inläst bok
* Webbövningar
* Hörövningar
* Kopieringsunderlag
* Tester
* Utvärdering
* Facit

Margareta Mörling, författare till Framåt A, berättar hur du kan arbeta med böckerna och hur du och eleverna går från konkret till abstrakt i undervisningen.

Till Framåt A:s lärarhandledningar (1, 2 och 3) hör mängder med pedagogiskt material som hjälper såväl dig som dina elever. För varje sida i elevboken innehåller lärarhandledningen instruktioner, extra övningar, genomgångar, kopieringsunderlag och uttalsstöd. Du får även stöd vid bedömning och läs­ och skrivinlärning.

Digital elevbok

Köper du en lärarhandledning får du även en digital elevbok. Den innehåller själva elevboken i digtalt format att bläddra i med inläst ljud och möjlighet att projicera sidorna i klassrummet.

Digitala Ordlistor

Här finns ordlistor på somaliska, arabiska och dari som du med hjälp av projektor kan visa och lyssna på i helklass. Alla ordlistor är inlästa av modersmålstalande och är ett ovärderligt stöd för både dig och eleven. Ordlistorna finns också som kopieringsunderlag.

Färdiga genomgångar

Med lärarhandledningarna får du färdiga Powerpointgenomgångar för elevböckernas sidor. Använd dem för att underlätta arbetet med förförståelsen och repetition.

Hörförståelse

Träna elevernas hörförståelse genom att lyssna på de inlästa elevböckerna. Lärarhandledningen ger dig tillgång till det inlästa ljudet så att ni kan spela upp det i klassrummet. De skrivövningar som finns i boken ger eleverna möjlighet att öva hörförståelse genom att använda det inlästa ljudet som facit. Lärarhandledningen ger dig även tillgång till hörövningar och uttalsträning som anknyter till elevböckernas innehåll.

Bilder samt läs- och skrivinlärning

Med lärarhandledningarna får du tillgång till bilder kopplade till elevböckerna som underlättar genomgångar i klassrummet. Lärarhandledningen till elevbok 1 innehåller även en separat sektion tillägnad läs- och skrivinlärning med bland annat kopieringsunderlag, genomgångar och extra övningar.

Framåt A kortfattat: Passar för sfi kurs A, Sfi läs- och skrivinlärning, språkintroduktion och förberedelseklass Inlästa ordlistor på somaliska, arabiska och dari Interaktiva webbövningar Framåt A lärarhandledningar kortfattat: Pedagogiska övningar Inlästa ordlistor på arabiska, dari och somaliska Hörövningar Bilder Lyssna på elevboken Kopieringsunderlag för utskrift (390 st) Lärarinstruktioner Färdiga genomgångar i Powerpoint För analfabeter och kortutbildade Framåt B

Framåt B består av en textbok, en övningsbok och en lärarhand ledning med material online. Textboken finns dessutom som digitalbok.

Textbok

Textboken inleds med ett repetitionskapitel, Första steget, som knyter an till det som eleverna har arbetat med i Framåt A. Kapitlen som följer behandlar olika teman: Skola, Läsa, Mat, Kläder, Sport och fritid, Din hälsa, Arbete och pengar samt Sverige. Varje kapitel innehåller flera olika typer av texter, bland annat dialoger, annonser, kallelser och insändare. Frågorna i textboken kan eleverna arbeta med muntligt. I varje kapitel finns också en längre skrivuppgift. Längst bak i boken finns en kortfattad grammatikdel. I textboken finns en inloggning som ger eleverna tillgång till den inlästa boken och webbövningar.

Övningsbok

I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, ord och begrepp samt skriva svar på de frågor som de besvarat muntligt i textboken. Det finns övningar på några återkommande grammatiska moment. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande.

Lärarhandledning med onlinematerial

Lärarhandledningen till Framåt B kompletteras med material online. Den tryckta delen innehåller lärarinstruktioner till varje kapitel. Med den tryckta lärarhandledningen får du en abonnemangskod (3 år) som ger dig tillgång till material online. Onlinematerialet innehåller bland annat kopieringsunderlag, hörövningar och facit. Du får dessutom tillgång till den inlästa boken och webbövningar.

Digitalbok

Framåt B Textbok finns också som digitalbok. Fördelen med den interaktiva textboken är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Det finns också övningar till texterna i textboken.

Framåt B kortfattat: Passar för sfi kurs B Ger eleverna ett vardagsspråk Texter i olika genrer Tematisk Webbövningar Framåt C

Framåt C består av en textbok, en övningsbok och en lärarhandledning med material online. Textboken finns dessutom som interaktiv bok. Framåt C följer samma struktur som Framåt B.

Textbok och övningsbok

Textboken är tematiskt uppbyggd med teman som till exempel Tillsammans, Arbete, Hemma och Resor. Boken inleds med ett repetitionskapitel, Första steget, som knyter an till det som eleverna har arbetat med i Framåt B.

Varje kapitel innehåller flera olika typer av texter, bland annat berättande texter, dialoger, och diagram. I varje kapitel finns också en längre skrivuppgift. Längst bak i boken finns en kortfattad grammatikdel. I textboken finns en inloggning som ger eleverna tillgång till den inlästa boken och webbövningar. I övningsboken får eleverna träna på läsförståelse, grammatik, ord och begrepp. I varje kapitel finns även en mönstertext som stöd för elevernas eget skrivande.

Lärarhandledning med onlinematerial

Lärarhandledningen till Framåt C kompletteras med material online. Den tryckta delen innehåller lärarinstruktioner till varje kapitel. Med den tryckta lärarhandledningen får du en abonnemangskod (3 år) som ger dig tillgång till material online, bland annat kopieringsunderlag, hörövningar, ljudfiler och webbövningar.

Digitalbok

Framåt C Textbok finns också som digitalbok. Fördelen med den interaktiva textboken är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Det finns också övningar till texterna i textboken.

Framåt C kortfattat: Passar för sfi kurs C Texter i olika genrer Tematisk Webbövningar Finns även som digitalbok