Bläddra

Hälsopedagogik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Hälsopedagogik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Hälsopedagogik är en ny och modern lärobok för kursen Hälsopedagogik som vilar på den senaste forskningen i ämnet.

Läroboken är indelad i fyra delar som alla består av ett antal kapitel. Tanken är att varje del ska skapa en helhet och att delarna tillsammans ska skapa ett större sammanhang för eleven. De fyra delarna bygger på varandra och skapar en progression.

Fyra delar

I den första delen, Deras hälsa, introduceras eleven för centrala perspektiv, begrepp, statistik och en historisk tillbakablick. Denna del ska skapa en kunskapsbas och en grund för eleven att stå på inför kommande delar.

I den andra delen, Min hälsa, får eleven läsa om livsstilens betydelse för hälsan. Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv på människan. I denna del fokuserar vi framförallt på elevens egen hälsa. Eleven ska genom denna del få insikt om vad som påverkar den egna, men även andras hälsa.

Del tre, Din hälsa, bygger på del ett och två och här ändras perspektivet och eleven ska nu fokusera på andras hälsa. Här är utgångspunkten elevens kommande yrkesroll. I denna del presenteras hälsopedagogiska arbetssätt. Fokus läggs också på elevens förhållningssätt och bemötande.

Med stöd av de tre första delarna i boken ska eleven få möjlighet att utveckla förmågan att arbeta på ett sätt som främjar hälsan. Eleven ska få verktyg att kunna planera, genomföra, dokumentera och utvädera hälsopedagogiska aktiviteter.

I den fjärde och sista delen, Vår hälsa, ska eleven höja blicken och se hälsa ur ett samhällsperspektiv och på en organisatorisk nivå. Denna del bygger på de kunskaper som eleven har fått med sig tidigare i kursen. Här läggs fokus på folkhälsa och folkhälsoarbete. I denna del ska eleven utveckla förmågan att se och kritiskt granska hur samhället organiseras utifrån ett folkhäsoperspektiv.

Förförståelse

På webben finns förförståelsefilmer inför varje kapitel. Filmen ger eleven en individuell förförståelse för vad kapitlet ska komma att handla om. Nya ord presenteras tillsammans med bild vilket ger eleven
ett viktigt visuellt stöd. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren genom introduktion, mål och inledande reflektion kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse.