Bläddra

IFRS-volymen 2019

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

IFRS-volymen 2019

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska. Om IFRS-volymen Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk. Bland nyheterna i denna upplaga kan nämnas Ändringar av IFRS 9 Finansiella instrument, ändringarna förtydligar klassificeringen av vissa finansiella tillgångar som kan betalas i förtid. Ändringar av IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures, ändringarna klargör att nedskrivningskraven i IFRS 9 är tillämpliga på långsiktiga intressen i intresseföretag och joint ventures. Ändringar av IAS 40 Förvaltningsfastigheter, ändringarna klargör när ett företag tillåts att omklassificera en fastighet till att vara eller inte längre vara en förvaltningsfastighet. Antagande av IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning. Antagande av IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling.