Bläddra

Jordabalken : en kommentar till lag, förarbeten och rättsfall

Köp här

Jordabalken : en kommentar till lag, förarbeten och rättsfall

Köp här

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i jordabalken och anslutande lagar, bl.a. förvärvslagstiftningen, med den lydelse de hade den 1 januari 2007. I anslutning till paragrafkommentarerna ges rikligt hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.+ Jordabalken + Lag om införande av nya jordabalken+ Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället+ Förordning om allmänna jordbruksarrenden+ Förordning om synemän enligt 9 kap. jordabalken+ Hyresförhandlingslag + Bostadsförvaltningslag + Lag om arrendenämnder och hyresnämnder+ Lag om fastighetsregister+ Lag om pantbrevsregister+ Lag om avveckling av stadgad åborätt och landgille+ Jordförvärvslag+ Lag om förvärv av hyresfastighet m.m.+ Förköpslag Förlaget och författargruppen avser att uppdatera kommentarerna regelbundet både på Internet och i tryckta utgåvor. Bokens koncentrerade kommentarer kommer väl till sin rätt på förlagets Internet-verktyg Zeteo, bl.a. tack vare kraftfulla sökfunktioner och länkningen av de rikliga hänvisningarna till förarbeten, rättsfall m.m.. Kommentaren ingick tidigare i serien Lagbokskommentaren Sveriges Rikes Lag, där den senast utkom i en andra upplaga 2001 med titeln ”Fastighetsrätt”.

Denna bok finns också som en modul i Zeteo - Norstedts Juridiks arbetsverktyg på internet. Grunden till Zeteo är Juridisk basinformation: författningar, förarbeten och avgöranden. Till detta väljer du bland våra moduler; bearbetad information baserad på lagkommentarer i Norstedts Gula och Blå Bibliotek samt laghandboksserien, annan litteratur och Juridik Idag. Allt är länkat direkt till relevanta förarbeten, författningar och avgöranden. Förutom all information innehåller Zeteo även kraftfulla funktioner som till exempel snabba och intuitiva sökfunktioner och ett modernt rättsutredningsverktyg.