Bläddra

Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal svenska forskares praktiska erfarenheter av kvalitativ metod.Boken består av tre delar. I den första delen redogörs för den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ analys och de faktorer som påverkar valet av forskningsmetod. I den andra delen presenteras utförligt tre vetenskapsteoretiska skolbildningar: hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi. I den tredje delen behandlas två specifika problem i samband med kvalitativ forskning, dels de könsmässiga och moraliska dimensionernas betydelse, dels frågan om kvalitetskriterier.Boken är avsedd för kurser i forskningsmetodik vid samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.