Bläddra

Kvinnors drogbruk och lagbrott: Positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag

Köp här

Kvinnors drogbruk och lagbrott: Positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag

Köp här
Kvinnors drogbruk och lagbrott är ett omfattande forskningsarbete om 19 kvinnors liv i åldrarna 1755 år. Genom djupintervjuer har rättssociologen Ingela Kolfjord lyckats fånga och beskriva kvinnornas livsprocesser i ett socialt och strukturellt sammanhang. Kvinnors vägar in i kriminalitet är komplexa och varierande, men gemensamt för många är våldet som livsbetingelse. Kvinnornas drogbruk och kriminalitet är i flera berättelser uppkomna i en kontext av ohälsa, skapad av ekonomisk och social underordning, dubbelarbete, våld och övergrepp. Kriminalitet kan också vara en del av ett identitetsblivande, en protest eller ett alternativt levnadssätt.

Kvinnors drogbruk och lagbrott är ett kraftfull inlägg i samhällsdebatten. Boken ger en inträngande bild av kvinnors kamp för människovärde och frihet från förtryck, och ger ett bidrag till såväl feministisk som kriminologisk och sociologisk teoribildning. Den vänder sig till studenter inom socialt arbete, genusvetenskap, kriminologi, juridik, rättssociologi och socialpolitik. Den har också särskild relevans för socialarbetare, kriminalvårdare och andra verksamma inom rättssystemet, hälsopersonal, skolpersonal samt politiker.

Ingela Kolfjord är universitetslektor i socialt arbete vid Malmö Högskola. Hon har tidigare publicerat bl a Hasselapedagogiken och Socialarbetarkåren den lindansande professionen.