Bläddra

Långvarig smärta ur ett vårdande perspektiv

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Långvarig smärta ur ett vårdande perspektiv

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Långvarig smärta leder ofta till minskat välbefinnande och till minskad generell upplevd hälsa. Inom primärvården är smärta den vanligaste orsaken till att personer söker vård. Därför måste alla som arbetar inom vården ha en bred kunskap om vad smärta är för att på bästa sätt bemöta personer med långvarig smärta.

Smärta är ett mänskligt fenomen och förekommer i alla åldrar. Boken tar därför upp alltifrån smärta hos små barn till smärta hos de allra äldsta personerna. Betydelsen av att uppmärksamma och ta till vara patienters inneboende kunskap och kompetens i vårdmötet beskrivs också. Samtliga kapitel illustreras av fallbeskrivningar där utgångspunkten är olika situationer och vårdkontexter med förslag på adekvata omvårdnads- och stödåtgärder. Sjuksköterskans kärnkompetenser förankrar boken i det vårdande perspektivet.

Boken riktar sig i första hand till studenter på grundutbildningar, främst till de som studerar till sjuksköterska, men även studenter inom fysioterapi och arbetsterapi kan ha stor nytta av bokens innehåll. Boken kan användas av andra professioner, liksom av studerande på olika vidareutbildningar som berör ämnet långvarig smärta.