Bläddra

Marknadsrätt

Köp här

Marknadsrätt

Köp här

Kommenterar utförligt och probleminriktat bland annat marknadsföringslagen, prisinformationslagen, hemförsäljningslagen och produktsäkerhetslagen med därtill hörande lagstiftning. Under respektive paragraf finns en sammanställning av samtliga förarbeten och hänvisning till centrala rättsfall från Marknadsdomstolen, EG-domstolen, hovrätterna och Stockholms tingsrätt. Som bilagor finns bland annat relevanta EG-direktiv på marknadsrättens område, Internationella Handelskammarens regler samt Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter.