Bläddra

Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern : en demokratifråga – kartläggning, analys, reflektioner

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern : en demokratifråga – kartläggning, analys, reflektioner

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna skrift innehåller en kunskapsöversikt rörande medie- och informationskunnighet. Här redovisas resultatet av det uppdrag Nordicom fick av regeringen i budgetpropositionen för 2018. Den kartläggning av insatser för stärkt medie- och informationskunnighet (MIK), som genomfördes hösten 2017 av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd, skulle vara utgårspunkt för kunskapsöversikten. Många av dagens samhällsfrågor är kopplade till digitaliseringen och konsekvenser av digitaliseringen. Inte minst ställs nya krav på medborgarna i en digitaliserad medie- och kommunikationskultur utifrån ett demokratiperspektiv. Det är mot denna bakgrund kunskapsöversikten har utarbetats. En viktig utgångspunkt har varit att betrakta MIK i ett helhetsperspektiv - som en del av många olika politikområden och inte minst demokratipolitiken. Samtidigt måste den nationella politiken mer än någonsin ha ett ömsesidigt utbyte med såväl europeisk som global politik. Kunskapsöversiktens inledande avsnitt söker fånga aktuella utmaningar och möjligheter rörande MIK i digitaliserings tid, ett annan avsnitt behandlar MIK som begrepp och innehåll. I ett avslutande kapitel presenteras de konklusioner som kan dras från kunskapsöversiktens olika delar och ett framåtblickande scenario med betoning på styrning, implementering och samverkan. Dessutom presenters tre "modeller" för hur MIK har organiserats i andra länder - Irland, Norge och Finland är i fokus. Det är min förhoppning att den kunskap som presenteras i boken kommer till användning i många olika sammanhang i en tid då de demokratiska principerna är viktigare att slå vakt om än kanske någonsin tidigare.