Bläddra

Mekling i rettskonflikter : rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene

Kategorier: Juridik
Köp här

Mekling i rettskonflikter : rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene

Kategorier: Juridik
Köp här
Denne boken gir solid basiskunnskap til alle som arbeider med mekling i rettstvister, som dommere, advokater, medlemmer av forliksrådene, familiemeklere og konfliktrådsmeklere. Også personer som deltar i forhandlinger, vil kunne trekke lærdom av boken. Bokens siktemål er å gjøre meklere og forhandlere til mindre intuitive anvendere av alminnelig livskunnskap og mer bevisste brukere av teoretisk forankret kunnskap om hva som fungerer bra i en meklingssituasjon. Forfatterne, som begge har lang erfaring som meklere, gir praktiske råd og beskriver teknikker som vil være til hjelp i meklingsarbeidet. Slik vil leseren få kunnskap og inspirasjon til å forbedre sin meklings- og forhandlingsteknikk. 2. utgave av boken er oppdatert i henhold til ny lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).