Bläddra

Momsreform : förslag för Sverige, EU och forskningen

Köp här

Momsreform : förslag för Sverige, EU och forskningen

Köp här
Momsreform – förslag för Sverige, EU och forskningen innehåller förslag om ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och av vissa EU-regler på området. Denna bok baseras på två tidigare böcker de senaste åren från författaren om behovet av en mer genomgripande momsreform i Sverige, dvs. på: I., Momsreform i Sverige: Förslag till ändrade mervärdesskatteregler nationellt och på EU-nivå, från november 2016; och II., Särskilda regler om momsskyldighet, från februari 2018. Boken berör vad som åtminstone bör ändras i ML angående de allmänna och de särskilda reglerna om rättigheter och skyldigheter och vissa formella regler, redovisningsregler och förfaranderegler, för att göra ML konform med mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Regeringen tillsatte den 22 juni 2016, genom kommittédirektivet 2016:58, Översyn av mervärdesskattelagstiftningen, en särskild utredare som senast den 1 april 2019 ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen. Den översynen är således bara teknisk, medan denna bok avser de materiella reglerna. I sin doktorsavhandling 2013, Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, behandlade författaren den särskilda regeln om skattskyldighet i sådana verksamheter, dvs. för sådana rättsliga figurer som inte utgör rättssubjekt, 6 kap. 2 § ML och 5 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). I 1 kap. 2 § sista st. ML anges att det i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap. finns särskilda regler om vem som är skattskyldig. Dessa särskilda regler om skattskyldighet i ML och hur de förhåller sig till EU-rätten på området kommer inte heller att behandlas i den av Regeringen tillsatta utredningen. Författaren konstaterar att det även i tidigare utredningar har saknats intentioner från lagstiftarens sida att utreda om de är EU-konforma. I denna bok återknyter författaren till 6 kap. 2 §, och tar framför allt upp också den särskilda regel om skattskyldighet för mellanmän som återfinns i 6 kap. 7 § ML. Även de övriga reglerna i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap. berörs något. Med denna bok sammanfattar författaren i avdelning I. respektive avdelning II. de viktigaste materiella ändringarna som bör genomföras beträffande de allmänna materiella momsbestämmelserna, m.m. respektive de särskilda materiella momsbestämmelserna, för att ML ska bli konform med i första hand EU:s mervärdesskattedirektiv. De särskilda reglerna behandlas samlat i avdelning II., men berörs i viss mån även i avdelning I.. Dessutom lämnas förslag i boken om vissa ändringar på EU-nivå, vilka bör genomföras för att lagstiftningen ska bli förutsebar och effektiv över tid. Denna bok ger sålunda redan idag de praktiskt verksamma juristerna och ekonomerna viktiga rättssäkerhetsmässiga argument avseende momsen med beaktande av det nationella regelverket, ML, och det EU-rättsliga regelverket, dvs. i första hand mervärdesskattedirektivet. För övrigt har boken en avslutande avdelning, Epilog, som består i: - schematiska översikter av vilka lagrum som berörs i respektive avdelning, - en genomgång av ett urval av de av momsfrågorna i boken som författaren anser bör behandlas av lagstiftaren eller EU och vilka passar väl för att beforskas, varför denne också lämnar idéer för att forskningen ska stimulera det arbetet. Sist i boken återfinns en bilaga till avdelning I., med en viss frågeställning angående de nya reglerna från 2017 om momsbefrielse av beskattningsbara personer med låg omsättning. Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund